top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 28.8.2018. Viimeisin muutos 28.8.2019.

Turun Talouspäivät on Value Business Events Oy:n omistama tapahtuma. Turun Talouspäiviin liittyviä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ

Value Business Events Oy (jäljempänä VBE), Ajurinkatu 2, Turku

REKISTEREISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Stina Siikonen, stina.siikonen@koolle.fi, +358 40 768 2924

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti, mitä henkilötietoja VBE kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

KULUTTJA-ASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös VBE:n yritystietorekisterin päivittämiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan hyväksymään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen tai suostumukseen.

 • palveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja laskutuksen osalta käsittelyperusteena on sopimus;

 • palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin sekä perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu;

 • sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus;

 • kohdennetun mainonnan osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu;

 • tositteiden käsittelyn sekä rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

VBE voi käsitellä kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. VBE informoi tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan

 • nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista

 • Trafin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot

 • postiosoite, ammatti, syntymävuosi ja työnantajayrityksen nimi

 • syntymäaika

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään tapahtumiin ja kursseihin/koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä niihin henkilökohtaisesti kutsuttaessa, VBE:n palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan asiakkaalta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Trafista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

VBE voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Lisäksi VBE voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jos rekisteröity on sallinut tällaisen tietojen käsittelyn tai luovuttamisen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan, kun on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten tai siihen saakka, kun asiakas on pyytänyt tietonsa poistettavaksi. Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn perustietoja ja markkinointitietoja lain sallimissa puitteissa.

YRITYSASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

Henkilörekisteri muodostuu VBE:n sopimussuhteessa olevien oikeushenkilöiden (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, yhdistykset, säätiöt sekä elinkeinonharjoittajat) yhteyshenkilöistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan hyväksymään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen tai suostumukseen.

 • palveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja laskutuksen osalta käsittelyperusteena on sopimus;

 • palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin sekä perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu;

 • sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus;

 • kohdennetun mainonnan osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu;

 • tositteiden käsittelyn sekä rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

VBE voi käsitellä yritysasiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. VBE informoi tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti

 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi

 • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus

 • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen

 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista

 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 • yritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt

 • Trafin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään tapahtumiin ja kursseihin/koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä sekä niihin kutsuttaessa, VBE:n palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan asiakkaalta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Trafista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

VBE voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Lisäksi VBE voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jos rekisteröity on sallinut tällaisen tietojen käsittelyn tai luovuttamisen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten tai siihen saakka, kun asiakas on pyytänyt tietonsa poistettavaksi. Rekisterinpitäjä voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää anonymisoituja tietoja sekä suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröidyn perustietoja ja markkinointitietoja lain sallimissa puitteissa.

REKISTERISSÄ OLEVIEN OIKEUDET

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä VBE:n rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä asioissa.

Mikäli rekisterissä oleva haluaa saada pääsyn tietoihinsa tai poistaa kerätyt tiedot, rekisterinpitäjän pitää pystyä tunnistamaan rekisterissä oleva ja vahvistamaan hänen henkilöllisyytensä. Rekisterissä olevan tulee toimittaa VBE:lle kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti tai ajokortti).

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisterissä olevalla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio VBE:n käsittelemistä tiedoista.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Value Business Events Oy

Ajurinkatu 2

20100 Turku

tai sähköpostitse osoitteeseen info@vbe.fi.

 

Tarkastuspyynnön sisältö:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Osoite

 • Sähköpostiosoite

 • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti)

 • Mitkä tiedot haluat tarkastaa

 • Haluatko tarkastaa kaikki tietosi vai tietyt tiedot tietyltä ajanjaksolta

 • Missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut.

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Rekisterissä olevalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • rekisterissä oleva kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden

 • käsittely on lainvastaista ja rekisterissä oleva vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisterissä oleva tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

OIKEUS TIETOJEN SIIRTÄMISEEN

Rekisterissä oleva voi tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita VBE käsittelee automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

AUTOMATISOIDUT PÄÄTÖKSET JA PROFILOINTI

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa rekisteröityyn vastaavalla tavalla merkittävästi.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANNOMAISELLE

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisterissä olevalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET

ASIAKAS- JA KOULUTUSTILAISUUDET

VBE kerää asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja erilaisiin asiakas- ja koulutustapahtumiin sekä muihin tapahtumiin osallistuttaessa. Tiedot kerätään pääsääntöisesti sähköisillä lomakkeilla ja tallennetaan joko kuluttaja- tai yritysasiakkaiden rekisteriin suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus antaa suostumus markkinointilupiin ja suoramarkkinointimateriaalin vastaanottoon sekä poistaa suostumus halutessaan.

TIETOTURVA

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

MUUTOKSET

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. VBE päivittää tätä tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen

bottom of page